3.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Cat Goes Platform
Just a Сat
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 31 Thg12, 2018 @ 1:23am
HateBit
1 trong 5, sê-ri 1
Cat
2 trong 5, sê-ri 1
Strange Cat
3 trong 5, sê-ri 1
Error Cat
4 trong 5, sê-ri 1
Evil Raccoon
5 trong 5, sê-ri 1