3.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Eador. Masters of the Broken World
Demigod
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 19 Thg04, 2018 @ 11:48pm
(0)
Dryad
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Griffin
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Hound
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Lizardman
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Minotaur
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Sorcerer
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Thief
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Troll
8 trong 8, sê-ri 1