Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 4 trên 17 (24%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 19 Thg04 @ 9:49am

The Blues

Find out what they are up to
Mở khóa vào 19 Thg04 @ 9:59am

Regeneration

Got Health Regeneration Upgrade
Mở khóa vào 19 Thg04 @ 9:57am

Force Cube

Bought a Force Cube
Mở khóa vào 19 Thg04 @ 9:46am

Out of bed

Made your first stepThrough the fire pipe

The first secret area in the game

Fast

Unlocked Speed x2

Healthbar

Found a healthbar

Double Jump

Bought Double Jump Upgrade

Triple Jump

Bought Triple Jump Upgrade

Climb the hill

Reached top of the hill

Telefrag

Found Telefrag Upgrade

Armor

Found Armor

MacGuffin

Drive the plot forward

Just once

Not even once? Nothing is being cooked.

Holy Sword

Found holy sword upgrade

Health Drink

Nom nom

9

Perfect 5/7 experience