7.6 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Magicka
Mortal Combat
Cấp 3, 300 XP
Mở khóa vào 19 Thg12, 2013 @ 2:46pm
Earth Element
1 trong 8, sê-ri 1
(1)
Fire Element
2 trong 8, sê-ri 1
(1)
Life Element
3 trong 8, sê-ri 1
Cold Element
4 trong 8, sê-ri 1
(1)
Arcane Element
5 trong 8, sê-ri 1
Shield Element
6 trong 8, sê-ri 1
Lightning Element
7 trong 8, sê-ri 1
(1)
Water Element
8 trong 8, sê-ri 1