7.1 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Discouraged Workers
Indie Lover
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 2 Thg01, 2016 @ 9:22am
Eternal Happiness
1 trong 15, sê-ri 1
Save Yourself
2 trong 15, sê-ri 1
That Day We
3 trong 15, sê-ri 1
Bridge of the Life
4 trong 15, sê-ri 1
Kiss Me
5 trong 15, sê-ri 1
Newspaper Delivery
6 trong 15, sê-ri 1
Desperation
7 trong 15, sê-ri 1
IMF Crisis
8 trong 15, sê-ri 1
Choi Ga-yeon
9 trong 15, sê-ri 1
Lean
10 trong 15, sê-ri 1
Cry Out
11 trong 15, sê-ri 1
Madness
12 trong 15, sê-ri 1
(1)
Dead or Alive
13 trong 15, sê-ri 1
Growing
14 trong 15, sê-ri 1
Choi Taejin
15 trong 15, sê-ri 1