Megu
[std::cout << "??\n";]
 
 
> w e l c o m e
>
> TO MY PROFILE
>
>
> about me:
> ᴊᴜsᴛ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ᴏɴ ᴛʜᴇ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ
> _
> it's better to burn out than to fade away
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .    .   .     。 . 
   .  。      ‍ ‍ ‍ ‍
 .    .   .     。 .   .    .


ᴀʟʟ ʀᴏᴀᴅs ʟᴇᴀᴅ ᴛᴏ ʀᴏᴀᴍ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʙᴜғғᴀʟᴏᴇs
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʙᴜғғᴀʟᴏᴇs ᴜsᴇᴅ ᴛᴏ sᴀʏ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴇ ᴘʀᴏᴜᴅ ᴏғ ʏᴏᴜʀ ɴᴀᴍᴇ

ᴛʜᴇ ʙᴜғғᴀʟᴏᴇs ᴜsᴇᴅ ᴛᴏ sᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴇ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ

ᴛʜᴇ ʙᴜғғᴀʟᴏᴇs ᴜsᴇᴅ ᴛᴏ sᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʀᴏᴀᴍ ᴡʜᴇʀᴇ ʏᴏᴜ ʀᴏᴀᴍ

ᴛʜᴇ ʙᴜғғᴀʟᴏᴇs ᴜsᴇᴅ ᴛᴏ sᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴅᴏ
ɪғ ʏᴏᴜ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ
ʙᴜғғᴀʟᴏʟᴀɴᴅ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʏᴏᴜʀ ʜᴏᴍᴇ ·    ·   ·     。 ·   ·    ·
   ·  。      ‍ ‍ ‍ ‍
ˋ     · ·    ·   ·     。 · 
   。         ゚  ·       ·
·   ·       ·       ˋ  ·
Screenshot Showcase
Shadowgreen Cavern
3 3
FattyGod Aug 3 @ 8:21am 
hi
Spaco Jul 27 @ 6:31am 
why the ♥♥♥♥ the buffaloes talkin tho I think u on some ♥♥♥♥ bro
Yorudan Jul 26 @ 2:35pm 
buffalo :D
Spaco Jul 25 @ 8:06am 
cringe poem lmao
Spaco Jul 12 @ 4:20pm 
this lil ♥♥♥♥ trynna figure out my codes he crazy