Huy hiệu cao cấp The Steam Winter Sale - 2018
Steam Awards 2018 - Foil 1+
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 26 Thg01, 2019 @ 6:48pm
Most Fun with a Machine
1 trong 8, sê-ri 1
Better with Friends
2 trong 8, sê-ri 1
The Best VR Game of 2018
3 trong 8, sê-ri 1
The Best Game of 2018
4 trong 8, sê-ri 1
The Best Environment
5 trong 8, sê-ri 1
The Best Developer
6 trong 8, sê-ri 1
The Best Alternate History
7 trong 8, sê-ri 1
The Labor of Love 2.0
8 trong 8, sê-ri 1