Huy hiệu The Steam Awards - 2017
Steam Awards 2017 - Lvl 10+
Cấp 12, 1,200 XP
Mở khóa vào 2 Thg01, 2018 @ 3:11am
Choices Matter
1 trong 12, sê-ri 1
Mom's Spaghetti
2 trong 12, sê-ri 1
Labor of Love
3 trong 12, sê-ri 1
Suspension of Disbelief
4 trong 12, sê-ri 1
The World Is Grim Enough
5 trong 12, sê-ri 1
No Apologies
6 trong 12, sê-ri 1
Defies Description
7 trong 12, sê-ri 1
Cry Havoc
8 trong 12, sê-ri 1
Haunts My Dreams
9 trong 12, sê-ri 1
Soul of Vitruvius
10 trong 12, sê-ri 1
Whoooaaaaaaa, Dude! 2.0
11 trong 12, sê-ri 1
Even Better Than I Expected
12 trong 12, sê-ri 1