3.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Airport Madness 4
Instructor
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 28 Thg06, 2016 @ 6:01am
(0)
Country Airport
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
Caribbean Island Airport
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
City Airport
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
Area 51 Airport
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
Aircraft Carriers
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
Mountain Airport
6 trong 6, sê-ri 1