5.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu RADical ROACH Remastered
RadROACH lvl 5
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 11:34am
(0)
Ninjas?
1 trong 15, sê-ri 1
(0)
Resurrection Of The ROACH
2 trong 15, sê-ri 1
(0)
Ping Pong Cricket
3 trong 15, sê-ri 1
(0)
Surprise!
4 trong 15, sê-ri 1
(0)
Burn It All Down!
5 trong 15, sê-ri 1
(0)
Under Not Over
6 trong 15, sê-ri 1
(0)
Burnt ROACH
7 trong 15, sê-ri 1
(0)
Bite Of Fire
8 trong 15, sê-ri 1
(0)
OOOPS!!!
9 trong 15, sê-ri 1
(0)
Flaming Cocoons
10 trong 15, sê-ri 1
(0)
Little Flea Campers
11 trong 15, sê-ri 1
(0)
Shadow Of Death
12 trong 15, sê-ri 1
(0)
Wasp Launchers
13 trong 15, sê-ri 1
(0)
Fly Over The Dead
14 trong 15, sê-ri 1
(0)
Sticky Indians With Sticks
15 trong 15, sê-ri 1