5.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Vitrum
Discoverer
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 8:39pm
(1)
Crystal
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Door
2 trong 5, sê-ri 1
(1)
Laser
3 trong 5, sê-ri 1
(1)
Plataform
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Push
5 trong 5, sê-ri 1