2.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Mr. Bree+
Hero
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 9:34am
(0)
On the ground
1 trong 7, sê-ri 1
(0)
A walk in the woods
2 trong 7, sê-ri 1
(0)
Surprise attack!
3 trong 7, sê-ri 1
(0)
Slaughterhouse
4 trong 7, sê-ri 1
(0)
Breakthrough
5 trong 7, sê-ri 1
(0)
Farewell
6 trong 7, sê-ri 1
(0)
Overcoming
7 trong 7, sê-ri 1