Huy hiệu The Steam Awards - 2019
Steam Awards 2019 - 10+
Cấp 14, 1,400 XP
Mở khóa vào 21 Thg01 @ 2:25am
Labor of Love
1 trong 8, sê-ri 1
Outstanding Visual Style
2 trong 8, sê-ri 1
VR Game of the Year
3 trong 8, sê-ri 1
Best Game You Suck At
4 trong 8, sê-ri 1
Better with Friends
5 trong 8, sê-ri 1
Game of the Year
6 trong 8, sê-ri 1
Most Innovative Gameplay
7 trong 8, sê-ri 1
Outstanding Story-Rich
8 trong 8, sê-ri 1