Captain Waffles
California, United States
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 46 phút trước
Trưng bày thành tựu
918
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
20%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
3,116
Giờ đã chơi
460
Thành tựu
Trưng bày ảnh chụp
I am Metal Pride.
Người sưu tập huy hiệu

Hoạt động gần đây

3,116 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg10
386 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg10
70 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg10
< >
Bình luận
buffalo cowa 15 Thg12, 2011 @ 3:31am 
Who are you again?
Fly Like Pie 27 Thg06, 2011 @ 10:42pm 
FIRSTCOMMENTFIRSTFRIENDFIRSTSOON-TO-BEWELCOME