MaGisKull
Aʟɪ Mᴀɢɪ
 
 
:steamdance: ( DᥱʋᥱꙆoρᥱɾ , Pɾoɠɾᥲຕຕᥱɾ , Gɾᥲρᖾɩᥴ Dᥱ⳽ɩɠᥒᥱɾ )
Wᥱᑲ⳽ɩtᥱ [www.magiskull.com] :: Iᥒ⳽tᥲɠɾᥲຕ [www.instagram.com]
Tωɩtᥴᖾ [www.twitch.tv] :: FᥲᥴᥱBooƙ [www.facebook.com] :: TᥱꙆᥱɠɾᥲຕ [t.me]:steamthumbsup: Stᥱᥲຕ PɾoƒɩꙆᥱ & Aɾtωoɾƙ Dᥱ⳽ɩɠᥒᥱɾ ( Bᥲᥴƙɠɾoᥙᥒᑯ , Aʋᥲtᥲɾ , Aᥒɩຕᥲtɩoᥒ , ... )
:steamthumbsup: Dᥱຕo & Aᥒɩຕᥲtɩoᥒ Cɾᥱᥲtoɾ
:steamthumbsup: Soᥙᥒᑯ & Eƒƒᥱᥴt Eᑯɩtoɾ
:steamthumbsup: WᥱᑲMᥲ⳽tᥱɾ & WᥱᑲDᥱ⳽ɩɠᥒᥱɾ ( LᥲɾᥲʋᥱꙆ , Woɾᑯρɾᥱ⳽⳽ , JooຕꙆᥲ , ... )
:steamthumbsup: DᥱʋᥱꙆoρᥱɾ & Pɾoɠɾᥲຕຕᥱɾ ( #C , C++ , VB , Jᥲʋᥲ , PHP , HtຕꙆ , C⳽⳽ , ... ):steamhearteyes: Coᥒtᥲᥴt Mᥱ :
[*]WᥱᑲSɩtᥱ
[*]Stᥱᥲຕ Mᥱ⳽⳽ᥲɠᥱ
[*]SoᥴɩᥲꙆ Mᥱᑯɩᥲ ( Iᥒ⳽tᥲɠɾᥲຕ , FᥲᥴᥱBooƙ , TᥱꙆᥱɠɾᥲຕ & ... )
Currently Offline
Artwork Showcase
^-^
10
WᥱꙆᥴoຕᥱ To Mყ PɾoFɩꙆᥱ
:steamhearteyes: HᥱꙆꙆᴏ ﹐ Tʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ғᴏʀ ᴠɪsɪᴛɪɴɢ ᴍʏ Sᴛᴇᴀᴍ ᴘʀᴏғɪʟᴇ.

Aʙᴏᴜᴛ
Nᴀᴍᴇ ﹕ Aʟɪ
Aɢᴇ ﹕ 29
NɪᴄᴋNᴀᴍᴇ ﹕ MᴀGɪsKᴜʟʟ , MᴀGɪAᴅᴅɪɴɢ
✔⠀⠀ʟᴇᴠᴇʟ ᴛᴇɴ+⠀|⠀ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ
✘⠀⠀ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇLɪɴᴋs
Wᥱᑲ⳽ɩtᥱ [www.magiskull.com]
Iᥒ⳽tᥲɠɾᥲຕ [www.instagram.com]
Tωɩtᥴᖾ [www.twitch.tv]
FᥲᥴᥱBooƙ [www.facebook.com]
TᥱꙆᥱɠɾᥲຕ [t.me]Aᴄᴄᴏᴜɴᴛs
Uᴘʟᴀʏ ﹕ MaGisKull_CoM
BᴀᴛᴛʟᴇNᴇᴛ ﹕ MaGisKull#1909
Oʀɪɢɪɴ ﹕ MaGisKull_CoM
Eᴘɪᴄ ﹕ MaGisKull_CoM
Dɪsᴄᴏʀᴅ ﹕ MαGιѕKυll#0050Gᴀᴍᴇs
Mᴀɪɴ Gᴀᴍᴇ ﹕
RᴏᴄᴋᴇᴛLᴇᴀɢᴜᴇ

Mʏ Fᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ Gᴀᴍᴇs ﹕
Bᴀᴛᴛʟᴇғɪᴇʟᴅ
Fɪғᴀ
Rᴇᴅ Dᴇᴀᴅ
CS GOSʏsᴛᴇᴍ Iɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ﹕

Gᴀᴍɪɴɢ Sʏsᴛᴇᴍ ﹕
CPU ﹕ Cᴏʀᴇɪ7﹣6700HQ
GPU ﹕ 1060GTX ﹣ GDDR5 6GB
RAM ﹕ 32GB
Dɪsᴘʟᴀʏ ﹕ 1920x1080 120ʜᴢ 5ᴍs
Kᴇʏʙᴏᴀʀᴅ ﹕ Sᴛᴇᴇʟsᴇʀɪᴇs
Hᴀʀᴅ ﹕ 2TB ﹢ 256 SSD
Mᴏᴜsᴇ ﹕ MG100 ﹣ MSI

Wᴏʀᴋ ﹠ Sᴛʀᴇᴀᴍ Sʏsᴛᴇᴍ ﹕
CPU ﹕ Cᴏʀᴇɪ₇﹣4770 3.40GHᴢ
GPU ﹕ 1080 ᴛɪ GTX GDDR₅ ﹣ 11GB
RAM ﹕ 32GB
Dɪsᴘʟᴀʏ ﹕ 1920x1080 120ʜᴢ
ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ ﹕ TK 8026
Hᴀʀᴅ ﹕ 2TB
Mᴏᴜsᴇ ﹕ Dᴀᴛɪs E400Lɪғᴇ ɪs ᴛᴏᴏ sʜᴏʀᴛ ᴛᴏ ᴡᴏʀʀʏ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴛʜɪɴɢs :steamhappy:
ᴇɴᴊᴏʏ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏᴅᴀʏ﹐ ɴᴏᴛ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴍɪɢʜᴛ ɢᴇᴛ ᴛᴏᴍᴏʀʀᴏᴡ:steamsunny:

Recent Activity

2,277 hrs on record
last played on Apr 16
12.6 hrs on record
last played on Apr 15
0.7 hrs on record
last played on Apr 8
Punished "Venom" Snake Apr 13 @ 12:32pm 
ayyy sup fam
have nice week :b3d_love:
Pumpkin Apr 12 @ 7:40am 
   :heartred::heartred:   :heartred::heartred:   
:heartred:      :heartred:      :heartred:
:heartred:         :heartgold::heartgold::heartred::heartgold::heartgold:
   :heartred:   :heartgold:   :heartred::heartgold:      :heartgold:
      :heartred::heartgold::heartred:            :heartgold:
         :heartred::heartgold:         :heartgold:
               :heartgold:   :heartgold:
                  :heartgold:

:ExpZ:𝐻𝒶𝓋𝑒 𝒶 𝓁𝑜𝓋𝑒𝓁𝓎 𝒹𝒶𝓎:ExpZ:
Jax Apr 6 @ 10:55am 
⢠⠊⣉⠒⠤⢀⡀          ⡐⢁⠴⢜⢄
 ⡎⢸  ⠉⠐⠢⢌⠑⢄    ⡸  ⡆    ⠣⠱⡀
 ⡇⢸        ⣀⠗  ⠉⠉⠁  ⠙⠢⠤⡀⢃⢱
 ⡇⠘⣄⢀⠔⠉                    ⠈⠁⠘⡄
 ⢇    ⠁                              ⠘⡄
 ⢸            ⢀⣀⣀⡀        ⢀⣀⣀⡀  ⢣
 ⡸        ⢴⣾⡿⠿⠽⠇        ⠘⠛⠛⠛  ⠈⢄
⠰⡁              ⢠⠒⠢⡀⠈⠒⠊  ❤ ⡠⢄  ⡘
 ⠱⣀          ⢀⠜    ⠇        ⢀⠔⠁  ⡏
     ⠑⠤⢄⣀⠔⠁    ⡜        ⠊⠁  ⢀⠜
Please like my new reviews: https://steamcommunity.com/profiles/76561198881837036/recommended/
MɪʟAᴅ EɴᴢO Apr 4 @ 2:58pm 
         :ybox::ybox::ybox::ybox:
      :ybox::ybox::ybox::ybox::ybox::ybox:
   :ybox::ybox::bbox::ybox::ybox::bbox::ybox::ybox:
   :ybox::pbox::ybox::redbo::redbo::ybox::pbox::ybox:
   :ybox::ybox::ybox::ybox::ybox::ybox::ybox::ybox:
      :ybox::ybox::ybox::ybox::ybox::ybox:
:ybox::ybox::ybox::ybox::ybox::ybox::ybox::ybox::ybox::ybox:
:wbox::ybox::ybox::ybox::wbox::ybox::ybox::ybox::ybox::wbox:
:wbox::wbox::wbox::ybox::wbox::wbox::ybox::wbox::wbox::wbox:
:wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox:
   :wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox:
      :wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox:
        𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐄𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫!
Travis Bickle Apr 1 @ 4:54pm 
سیب شود رویتان

سبز شود جانتان

سیر شود کامتان

از کرم کردگار، سکه شود کارتان

غم بشود سنجدی، رخت ببندد یواش

پر ز حلاوت شود، چون سمنو زندگی

غرق سعادت شود، شیوه این بندگی

سیزدهتون به در باد