Slabaya.
Kyoto, Japan
 
 
🇦🇳🇮🇸🇮🇾🇦 22 🇾.🇴 :KittySkas: