Lüminism
Daniel   Australia
 
 
sometimes i make YouTube videos
Đang trên mạng
Vật phẩm muốn trao đổi
136
Vật phẩm đã sở hữu
98
Trao đổi đã thực hiện
990
Giao dịch tại chợ
Tasty 5 Thg04 @ 7:40pm 
(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅­­­­­­­м̲̅­­­a̲­̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n­̲­­̅­a­̲­̅­̅­_̅_­̅­_­̅() ڪے
skir 19 Thg01 @ 6:43am 
added to trade
Lüminism 19 Thg12, 2018 @ 3:56pm 
\/ true
sadistic 16 Thg12, 2018 @ 12:05am 
Pro player
Tasty 20 Thg11, 2018 @ 6:34pm 
.....................,-'´ . . . _,,,,,';:-,...................
....................,-(c\ \`;-=´,_,-~-, \`...............
..................,/ . . .¯'\, º ,/.'-~°,' .¯`'-,...........
................../ . . . . . .¯,_ ~--~',, . . .'\..........
.................| . . . . . . . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅­­­­­­­м̲̅­­­a̲­̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n­̲­­̅­a­̲­̅­̅­_̅_­̅­_­̅() ڪے
.................| . . . . . . . , . . . .`'-, . . . |..........
................/\ . . . . . . ."-,,,-'~-~' . . . '|..........
.............,/'`\,`'-, . . . . . . . . . . . . . . /\..........
frono- 18 Thg08, 2018 @ 11:30am 
󠀡