Lua
D.Freddo   Korea, Republic of
 
 
._.
i don't take a friend request without comment or reason,
http://discord.lua.kr         please leave a comment.


That doesn't mean i don't take a friend request all the time ._.
Also i'm NOT taking random friend request, sorry.
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Nhóm yêu thích
#Lua - Nhóm công khai
Feel free to playing with others
992
Thành viên
17
Đang chơi
216
Trên mạng
28
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

3,878 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg08
4.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg07
1.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg07
WDMIN워드 16 Thg10, 2018 @ 8:40pm 
안녕하세여~ 제가 인서전시 서버를 만드는데 플러그인 관련으로 루아님께 문의 드려도 될까여? 인서전시 갓겜을 다시 살리고 싶네요 ㅠ
WDMIN워드 16 Thg10, 2018 @ 7:55pm 
루아님 제가 인서전시 서버를 만드는 중입니다. 혹시 플러그인 관련으로 문의 드려도 될까요?
KEN U NOT 18 Thg08, 2018 @ 7:42am 
<3 your server
Caliber224 16 Thg08, 2018 @ 6:44pm 
Actually I dont know but ill check it out
Lua 14 Thg08, 2018 @ 12:31am 
단순 서버 사용법을 찾으신게 아닙니다