Lord of Cookies
Dylan van Putten   Hilversum, Noord-Holland, Netherlands
 
 
Welcome Stranger
My name is Dylan, and I'm from the Netherlands. Nice to meet you!:necroheart:


Currently Offline
Artwork Showcase
FiLe SiZe MaY nOt eXcEeD 8mB
3 3
Items Up For Trade
861
Items Owned
18
Trades Made
988
Market Transactions


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ┌───────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────┴───────────────────┴───────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡ ᴇ ʟ ᴄ ᴏ ᴍ ᴇ⠀⠀ᴛ ᴏ⠀⠀I⠀D⠀/⠀ ʟ ᴏ ʀ ᴅ⠀⠀ᴏ ғ⠀⠀ᴄ ᴏ ᴏ ᴋ ɪ ᴇ s
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────────────────────────────┘


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╔═══►⠀⠀ᴅ ʏ ʟ ᴀ ɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠════►⠀⠀ᴛ ᴡ ᴇ ɴ ᴛ ʏ ᴏ ɴ ᴇ⠀ •⠀ ᴍ ᴀ ʟ ᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠═════►⠀⠀ᴏ ᴄ ᴛ ᴏ ʙ ᴇ ʀ⠀⠀ᴇ ɪ ɢ ʜ ᴛ ᴇ ᴇ ɴ ᴛ ʜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠══════►⠀⠀ ᴍ ʏ⠀⠀ᴄ ʀ ᴜ s ʜ⠀⠀ᴀ ɴ ᴅ⠀⠀ᴅ ᴀ ᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╚═══════►⠀⠀ᴛ ᴇ ᴀ ᴄ ʜ ᴇ ʀ⠀⠀ᴇ ʟ ᴇ ᴍ ᴇ ɴ ᴛ ʀ ʏ⠀⠀s ᴄ ʜ ᴏ ᴏ ʟ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────────┐⠀⠀⠀⠀   ╔════►⠀⠀ᴇ ᴅ ᴍ⠀⠀ғ ᴇ s ᴛ ɪ ᴠ ᴀ ʟ s
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜ ᴏ ʙ ʙ ɪ ᴇ s ⠀   ╞═ ═══╬═════►⠀⠀D̵̛͈̈́̓̉̊̓͜͝ŗ̷̛̺̘̺͐̾̎͋̑ū̵̡̩̣͌̀͆̔̀̒͝ḡ̸̥̭̑̿́̒́̿͘̚͘s̷̼͂̈́̐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────┘⠀⠀⠀⠀   ╠══════►⠀⠀s ᴄ ᴏ ᴜ ᴛ ɪ ɴ ɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ╚═══════►⠀⠀ɢ ᴀ ᴍ ɪ ɴ ɢ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────────────────────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғ ᴀ ᴠ ᴏ ʀ ɪ ᴛ ᴇ⠀⠀ɢ ᴀ ᴍ ᴇ s
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀├───────────────────────────────────┤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ 𝘛𝘳𝘰𝘷𝘦
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ 𝘔𝘪𝘯𝘦𝘤𝘳𝘢𝘧𝘵 [www.minecraft.net]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ 𝘚𝘶𝘣𝘯𝘢𝘶𝘵𝘪𝘤𝘢
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ 𝘛𝘰𝘮𝘣 𝘙𝘢𝘪𝘥𝘦𝘳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────────────────────────────┘


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀📂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀📂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀📂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀📂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵐᵘˢⁱᶜ [open.spotify.com]⠀⠀⠀⠀ ᵂⁱˢʰˡⁱˢᵗ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴰⁱˢᶜᵒʳᵈ [discord.gg]⠀⠀⠀ ᴴᵒᵐᵉʷᵒʳᵏ [orteil.dashnet.org]
­­
:2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::cookie1::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015cookie:
:2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie::2015cookie:
Screenshot Showcase
Cookies
2
Favorite Group
Skillzworld - Public Group
Welcome to Skillzworld
11,628
Members
492
In-Game
2,825
Online
269
In Chat

Recent Activity

263 hrs on record
last played on Jul 23
6.3 hrs on record
last played on Jul 23
0.8 hrs on record
last played on Jul 23
Lukas570 Feb 7 @ 2:27pm 
Have a nice week my friend :lunar2020playfuldog:
Murderer Dec 24, 2020 @ 11:45pm 
Merry Christmas bae 😍
Lukas570 Sep 13, 2020 @ 1:26pm 
Have a nice week <3
Murderer Mar 3, 2020 @ 9:59pm 
📁Local Disk (C:)
└📁Program Files (x86)
⠀└📁steam
⠀⠀└📁steamapps
⠀⠀⠀└📁common
⠀⠀⠀⠀└📁Counter-Strike Global Offensive
⠀⠀⠀⠀⠀└📁Skills
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
⠀⠀⠀⠀⠀└📁 Aim
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
📁USB (D:)
└📁Cs:Go Cheats
⠀└⠀✅AimBot
⠀└⠀✅Bhops
⠀└⠀✅Aimlock
⠀└⠀✅Triggerbot
Lukas570 Jan 12, 2020 @ 11:44am 
Have a nice week my friend :lunar2019wavingpig:
Lukas570 Dec 31, 2019 @ 5:36am 
★¦¦▄██▀▀██▄──▄██▀▀██▄──▄██▀▀██▄──▄██▀▀██▄¦¦☆
☆¦¦██────██──██────██──██────██──██────██¦¦★
★¦¦──────██──██────██────────██──██────██¦¦☆
☆¦¦▄██████▀──██────██──▄██████▀──██────██¦¦★
★¦¦██────▄▄──██────██──██────▄▄──██────██¦¦☆
☆¦¦████████──▀██▄▄██▀──████████──▀██▄▄██▀¦¦★
★----Happy New Year 2020!----☆