Litandus
California, United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
3,730
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
36%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

2.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg03
Tiến trình thành tựu   3451 trên 3451
8.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg03
3.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg03