Pikalink <3
 
 
𝓣 𝓗 𝓘 𝓒 𝓒 ωυʚʚɒ lυʚʚɒ αυʚ αυʚ 𝓣 𝓗 𝓘 𝓒 𝓒
D̼̭̭̗̣͎͍̑ͨ͑̽̈́̆̅o̸̳̲͓̊̈ͭ̏͗ ̻͖̘̫͚̟̩̎ͯ͛ÿ̤̟̣̦͈̣̳̊o̙̝͕̊̎͗̅̌̍ȗ̪̺̣ ̓̓e̸͎̳̲̜͕͈̅v̫̪ͯe̸͐ͧͥͦr͖ ̉̓̽ͨ̕j̥͙̳̻̱̊́ͦͧ͝ͅuͤ͆̉͑͟sͧͪ̅̂ͧt̪̻͌ͪ ͎̝̯͋͟w̢̘͎̱ā͇̙̙̫͈̜l̸̠̠̘͚̱͑̈́ͥ̅͂͗k̥̻͉̭͍̣̋͌ͩ̈ͥ̋̓̀ ̩̙͙̣̟t̏̋́ͥͫͣo̰̪̲͕͈̠͍̐ͮͭ ̨̬̟̲ͭ͐ͭ͂̂̌f̹̠̭͉̫̭̽l̹̗̐ͮͦͦͦͮ̆͞e̯̳̬ͫ͊̓̂ͯ̊͜x́̾ͯͭ ̇̓ͩ̓̿ȭ̸͙̎n̤̘͍̫ͧ̒͆ͤͣ̾ ̞̥̣̤̗̽̉ẇ͈͎͊h̛͕̲͙̹͙̭̒̒ͧe̡̠̐̾͒ͩ̑ͣ̚e̱͕ͧ̀͋̚ḷ̜̰̬͓̗̃̐̍c͇̙͓h̯͔̜̿ͦ̍ã̉̉i̯̠̮͕͚̎ͤ̉͐̅̌́r̛͈̞͚̪͐ ͇͔̺̼͉̫̪̉ͭͮň̻͕͙̺i͛͂͐͏͚̞̙g̭̰̔̍ͣͯ̇͆̀͝ͅg̫̪͔͈̬͇̜̑̈́̈́ͨ͌ͥa͍̪̬̪͉̝̓̉ͣͧ͆ͤͧs̺̥̰̲̹̒̋̂̄̽̂ͯ͟?̼͓̮̜̳͈̀̅ͪ̊ͧ

:5Star: STARFISH!


Ranks :
➜ Silver 1 : ✖
➜ Silver 2 : ✔
➜ Silver 3 : ✔
➜ Silver 4 :✔
➜ Silver Elite : ✔
➜ Silver Elite Master : ✔
➜ Gold Nova 1 : ✔
➜ Gold Nova 2 : ✔
➜ Gold Nova 3 : ✔
➜ Gold Nova Master : ✔
➜ Master Guardian 1 : :5Star:
➜ Master Guardian 2 : ✔
➜ Master Guardian Elite : ✔
➜ Distinguished Master Guardian : ✔
➜ Legendary Eagle : ✔
➜ Legendary Eagle Master : ✔
➜ Supreme Master First Class : ✔
➜ The Global Elite : ✖

Low ◄╦══════════█╦► High -> LUCK
Currently Offline
Last Online 7 mins ago
Linki-Chan ♥
╔═►Name: David
╠═►Username: Pikalink ( old 3No0ky )
╠═► Language: German , English , Serbish , French,
╠═► Clansearch: [ ] Yes [x] No
╠═►Status: Active [ √ ] Inactive [ ]
╠═►Main game: LoL, Rust, CSGO, Overwatch
:5Star::5Star::5Star::5Star::5Star::5Star::5Star:
:5Star::heart::heart::5Star::heart::heart::5Star:
:5Star::heart::heart::heart::heart::heart::5Star:
:5Star::5Star::heart::heart::heart::5Star::5Star:
:5Star::5Star::5Star::heart::5Star::5Star::5Star:
:5Star::5Star::5Star::5Star::5Star::5Star::5Star:
Artwork Showcase
Chu Chu May 26 @ 1:40pm 
+rep good player
Tpk May 17 @ 11:03am 
+rep for dem flex :elementfire:
Hel May 13 @ 4:20pm 
-rep kleiner Idiot mit großer Fresse
Noeo Mar 6 @ 6:34pm 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666
6999966666666666669999999999999666999666666666666669996
6999966666666666669999999999999666999666666666666669996
6999966666666666669996666666999666999666666666666669996
6999966666666666669996666666999666999666666666666669996
6999966666666666669996666666999666999666666666666669996
6999966666666666669996666666999666999666666666666669996
6999966666666666669996666666999666999666699999966669996
6999966666666666669996666666999666999666999669996669996
6999966666666666669996666666999666999669996666999669996
6999966666666666669996666666999666999999666666669999996
6999999999999996669999999999999666999996666666666999996
6999999999999996669999999999999666999996666666666999996
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666

1.Highlight the text.
2.Press CTRL+F.
3.Press 6.
4.Read the text
Dommgay Sep 24, 2017 @ 8:48am 
-rep doesn't keep up with his memes
Dommgay Sep 24, 2017 @ 8:11am 
♥♥♥♥♥♥