Huy hiệu Holiday Sale 2015
North Pole Noir Lvl 1
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 1 Thg01, 2016 @ 12:00pm
Santa's Workshop
1 trong 11, sê-ri 1
Zippy's Demise
2 trong 11, sê-ri 1
Holly
3 trong 11, sê-ri 1
Twinkle
4 trong 11, sê-ri 1
The Black Ice Boys
5 trong 11, sê-ri 1
Sending a Message
6 trong 11, sê-ri 1
Taffy
7 trong 11, sê-ri 1
You Better Watch Out
8 trong 11, sê-ri 1
You Better Not Cry
9 trong 11, sê-ri 1
Guess Who's Coming to Town
10 trong 11, sê-ri 1
Redemption
11 trong 11, sê-ri 1