Currently Online
Items Up For Trade
1,595
Items Owned
2,157
Trades Made
7,397
Market Transactions
ㅤ .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . ¹⁴ ʷʰᵉᶰ ᴵ ᶜʳᶦᵉᵈ
    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .    . ¹⁶ ʷʰᵉᶰ ᴵ ᶫᵒˢᵗ ᵐʸ ˢᶦᵍʰᵗ
   .  。      ‍ ‍ ‍ ‍
 .      ゚    .    。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     .    。   ゚  ゚     
    . ¹⁸ ʷʰᵉᶰ ᴵ ᶫᵒˢᵗ ᵐʸ ᵇʳᵃᶦᶰ
   。       ゚  ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .    . ¹⁹ ᴵ'ᵐ ᶦᶰ ᶫᵒᵛᵉ ʷᶦᵗʰ ᵖᵃᶦᶰ
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .   。         ゚  .       .    。         ゚  .       .
,     .    。        
    . ²⁰ ᵃᶰᵈ ᴵ'ᵐ ˢᵗᶦᶫᶫ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  . ᵈʸᶦᶰᵍ
 .   .       .       ,  . ˢᶫᵒʷᶫʸ
   。         ゚  .       .
,     . ᶰᵒᵗʰᶦᶰᵍ,ᶰᵒʷʰᵉʳᵉ
    . ᶦ'ᵐ ˢᵒʳʳʸ, ᶦ'ᵐ ᵗʳʸᶦᶰᵍ
   。          ゚     。 ᴾᶫᵉᵃˢᵉ ᶰᵉᵛᵉʳ ᶫᵉᵃᵛᵉ⋅⋅
 .    .   .     。 .   .    .ㅤ .   .       .       ,  . ~ᴸᵃᶰᵈᵒᶰ
✉¹⁷ 🔈ₓ DREAMS....    📶 🔋 2:09 AM
ʷᵉ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ᶜᵃᶫᶫ ˢᵒ ᵐᵃᶰʸ ᵗʰᶦᶰᵍˢ ʰᵒᵐᵉ,
ᵇᵘᵗ ˢᵒ ᵐᵃᶰʸ ᵗʰᶦᶰᵍˢ ᶜʰᵃᶰᵍᵉ,
ʷᵉ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ᶜᵃᶫᶫ ˢᵒ ᵐᵃᶰʸ ᵖᵉᵒᵖᶫᵉ ʰᵒᵐᵉ,
ᵇᵘᵗ ᶰᵒᵗʰᶦᶰᵍ ᵉᵛᵉʳ ˢᵗᵃʸˢ, ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ⋅

ʸᵒᵘ ᵐᶦˢˢ ᵗʰᵉ ᵒᶰᵉˢ ʸᵒᵘ ᶫᵒᵛᵉᵈ,
ʸᵒᵘ ᵐᶦˢˢ ᵗʰᵉ ᵒᶰᵉˢ ʸᵒᵘ ᶫᵒᵛᵉ,
ʸᵒᵘ ᵐᶦˢˢ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶦᶰᵍ ʸᵒᵘ'ᵛᵉ ᵈᵒᶰᵉ,
ʸᵒᵘ ʷᶦˢʰ ᶠᵒʳ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶦᶰᵍ ᵇᵃᶜᵏ⋅

ᶦᵐ ˢᵒʳʳʸ ᶦ ʷᵃˢᶰᵗ ᵍᵒᵒᵈ ᵉᶰᵒᵘᵍʰ,
ᶦ ᵃᶫʷᵃʸˢ ᵗʳᶦᵉᵈ ᵐʸ ᵇᵉˢᵗ,
ᶦ ʷᶦˢʰ ᶦ ᶜᵒᵘᶫᵈ'ᵛᵉ ᵈᵒᶰᵉ ʳᶦᵍʰᵗ,
ᵇᵘᵗ ᶦ ᵃᶫʷᵃʸˢ ᵈᶦᵈ ʷʳᵒᶰᵍ⋅
Artwork Showcase
Bliss
2610 1877 611
Favorite Guide
Created by - blizr
3,364 ratings
Screenshot Showcase
Eat fuck saus
409 194 67
Favorite Group
i dont care
858
Members
30
In-Game
183
Online
0
In Chat

Recent Activity

6,424 hrs on record
last played on Jul 22
322 hrs on record
last played on Jul 22
1.9 hrs on record
last played on Jul 21
fetus^ 14 hours ago 
:blueflowernkoa::y::blueglow::blueglow::blueglow::blueglow::blueglow::y::blueflowernkoa:
:y::blueglow::blueballs::blueballs::blueglow::blueballs::blueballs::blueglow::y:
:blueglow::blueballs::blueballs::blueballs::blueballs::blueballs::blueballs::blueballs::blueglow:
:blueglow::blueballs::blueballs::blueballs::blueballs::blueballs::blueballs::blueballs::blueglow:
:blueglow::blueglow::blueballs::blueballs::blueballs::blueballs::blueballs::blueglow::blueglow:
:blueglow::blueglow::blueglow::blueballs::blueballs::blueballs::blueglow::blueglow::blueglow:
:y::blueglow::blueglow::blueglow::blueballs::blueglow::blueglow::blueglow::y:
:blueflowernkoa::y::blueglow::blueglow::blueglow::blueglow::blueglow::y::blueflowernkoa:
unbearablydariusbear Jul 20 @ 11:22pm 
poyo
"Matti" Jul 20 @ 4:39am 
:hi:
Composted Jul 19 @ 3:36am 
I can give my Vulcan AK-47 ft for all of your csgo graffities and cases (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio
nacho man brandy ravage Jul 18 @ 4:12pm 
Penile
"Matti" Jun 30 @ 11:30am 
:hi: