Huy hiệu Lup
The shock
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 16 Thg12, 2017 @ 1:54pm