Huy hiệu Prison Architect
Correctional Officer
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 2 Thg12, 2017 @ 12:44pm
Chow
1 trong 8, sê-ri 1
Fight
2 trong 8, sê-ri 1
Aftermath
3 trong 8, sê-ri 1
Jailbird
4 trong 8, sê-ri 1
Catering
5 trong 8, sê-ri 1
Family
6 trong 8, sê-ri 1
Recreation
7 trong 8, sê-ri 1
Workout
8 trong 8, sê-ri 1