Kafigoto
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
903 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

6.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg11
8.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg11
303 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg11