Jimmy Saveloy
Sam
 
 
Nice to see ya, to see ya nice!
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 15 giờ, 40 phút trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1762 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Trưng bày thành tựu
906
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
27%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

122 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg01
2.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg01
14.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg01