Jensen Qian
China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang chơi
Sig.Null
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Saying Good-bye to Cambridge Again
Saying Good-bye to Cambridge Again

- By Xu Zhimo

再别康桥

——徐志摩

Very quietly I take my leave

轻轻的我走了

As quietly as I came here

正如我轻轻的来

Quietly I wave good-bye

我轻轻的招手

To the rosy clouds in the western sky

作别西天的云彩

The golden willows by the riverside

那河畔的金柳

Are young brides in the setting sun

是夕阳中的新娘

Their reflections on the shimmering waves

波光里的艳影

Always linger in the depth of my heart

在我的心头荡漾

The floating heart growing in the sludge

软泥上的青荇

Sways leisurely under the water

油油的在水底招摇

In the gentle waves of Cambridge

在康河的柔波里

I would be a water plant

我甘心做一条水草

That pool under the shade of elm trees

那榆荫下的一潭

Holds not water but the rainbow from the sky

不是清泉,是天上虹

Shattered to pieces among the duck weeds

揉碎在浮藻间

Is the sediment of a rainbow-like dream

沉淀着彩虹似的梦

To seek a dream

寻梦

Just to pole a boat upstream

撑一支长篙

To where the green grass is more verdant

向青草更青处漫溯

Or to have the boat fully loaded with starlight

满载一船星辉

And sing aloud in the splendor of starlight

在星辉斑斓里放歌

But I cannot sing aloud

但我不能放歌

Quietness is my farewell music

悄悄是别离的笙箫

ven summer insects keep silence for me

夏虫也为我沉默

Silent is Cambridge tonight

沉默是今晚的康桥

Very quietly I take my leave

悄悄的我走了

As quietly as I came here

正如我悄悄的来

Gently I flick my sleeves

我挥一挥衣袖

Not even a wisp of cloud will I bring away

不带走一片云彩
Trưng bày thành tựu
803
Thành tựu
5
Trò chơi toàn vẹn
20%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
其乐社区官方 Steam 群组
6,809
Thành viên
160
Đang chơi
789
Trên mạng
1,520
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

4.0 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg02
2.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg02