Jargon
Steve Niles   Toronto, Ontario, Canada
 
 
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Nhà sưu tầm trò chơi
Trò chơi yêu thích
71
Giờ đã chơi