αмєℓια⸸
∂ємσηѕ   New York, United States
 
 
ᵀʰᵉⁿ ᵃˢ ⁿᵒʷ ᶠˡʸ!
ᵀᵒᵈᵃʸ ʸᵒᵘ ʳᵉᵃᶜʰᵉᵈ ᵗʰᵉ ᵖᵒⁱⁿᵗ ᵒᶠ ⁿᵒ ʳᵉᵗᵘʳⁿ
ᴺᵒʷ ᶜʳʸ! ᴬⁿᵈ ᵗʰᵉⁿ ᵈⁱᵉ!
ᵀᵒᵐᵒʳʳᵒʷ ᴵ ʷⁱˡˡ ᵐᵉᵉᵗ ʸᵒᵘ ᵒⁿ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ˢⁱᵈᵉ𝑵𝒐 𝒘𝒂𝒍𝒍𝒔 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒔𝒐𝒏 :deathkiss:

𝑷𝒍𝒂𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒓𝒂𝒛𝒐𝒓𝒔 :wacthercat:


𝑭𝒐𝒍𝒍𝒐𝒘 𝒎𝒆 ~ 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒇𝒐𝒍𝒍𝒐𝒘 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒏𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒆 𝒉𝒆𝒓𝒆


𝑴𝒚 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑 ~ 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒔𝒖𝒄𝒌𝒔 𝒕𝒐𝒐
ㅤㅤㅤㅤㅤ
http://steamcommunity.com/sharedfiles/editguide/?appid=202351 ㅤㅤㅤㅤㅤ
Artwork Showcase
217 176 44
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ѕαтαη ℓινєѕ нєяє ⸸ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
:Pentagram::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::stopping: 18 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝖕𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 :stopping::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::Pentagram:ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᵀʰⁱˢ ᵃᵘᵗᵘᵐⁿ ᶠᵉᵉˡˢ ˡⁱᵏᵉ ᶠᵘⁿᵉʳᵃˡ ᵗᵒ ᵐᵉ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᵀʰᵉ ˡᵒⁿᵍᵉˢᵗ ˢᵒⁿᵍ ᵒᶠ ᵍʳⁱᵉᶠ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᴬⁿᵈ ⁿᵒᵗ ᶠᵒʳ ʷʰᵃᵗ ʰᵃˢ ᵖᵃˢˢᵉᵈ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᴮᵘᵗ ᶠᵒʳ ᵃˡˡ ᵒᶠ ʷʰᵃᵗ ˢʰᵃˡˡ ˡᵃˢᵗ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᴶᵘˡⁱᵃⁿ ⁸/⁶/⁹³ ~ ²/²⁰/¹⁷
Featured Artwork Showcase
𝓦𝖊𝖑𝖈𝖔𝖒𝖊 𝖙𝖔
54 19 12
Featured Artwork Showcase
ㅤㅤ
69 32 14
Favorite Guide
Created by - αмєℓια⸸ and Malecki
66 ratings
Favorite Guide
131 ratings
Favorite Group
†.DEAD.† - Public Group
JUST FUCKING DEAD
127
Members
5
In-Game
20
Online
5
In Chat
Items Up For Trade
1,862
Items Owned
7
Trades Made
3,722
Market Transactions
:Pentagram::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::stopping: 18 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝖕𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 :stopping::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::bloodtrack::Pentagram:
6VineXyP 39 minutes ago 
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
6VineXyP 39 minutes ago 
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
6VineXyP 39 minutes ago 
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
6VineXyP 39 minutes ago 
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
6VineXyP 39 minutes ago 
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
6VineXyP 39 minutes ago 
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::BR_Heart::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BR_Heart::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::butterfly::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow: