HwangGard
Jesse Ellis Hwanggard   Kyonggi-do, Korea, Republic of
 
 
Origin/Uplay/Xbox/Rockstar : HwangGard
😎 SteamRep [steamrep.com] Steamtrades [www.steamtrades.com]😁
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
토르
369 12 9
Trưng bày thành tựu
18,228
Thành tựu
39
Trò chơi toàn vẹn
51%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
얘 정체가 뭐임????
2 2
완전 정복한 게임
Dead Island ㅡ 2012/12/22
Deadlight ㅡ 2013/01/16
Tomb Raider ㅡ 2013/03/26
The Testament of Sherlock Holmes ㅡ 2013/04/03
Sleeping Dogs™ ㅡ 2013/04/24
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst ㅡ 2014/04/20
To the Moon ㅡ 2015/03/07
Brothers - A Tale of Two Sons ㅡ 2015/10/06
A Bird Story ㅡ 2015/10/06
Mad Max ㅡ 2016/09/26
Zup! ㅡ 2017/01/15
Zup! 2 ㅡ 2017/01/15
Zup! 3 ㅡ 2017/01/15
ABZÛ ㅡ 2017/06/27
Wallpaper Engine ㅡ 2018/01/22
Zup! 4 ㅡ 2018/04/15
Zup! 5 ㅡ 2018/04/15
Zup! 6 ㅡ 2018/04/15
Zup! 7 ㅡ 2018/04/17
Zup! 8 ㅡ 2018/04/17
Zup! Zero ㅡ 2018/04/17
The Witcher 3: Wild Hunt ㅡ 2018/07/22
Sherlock Holmes: The Devil's Daughter ㅡ 2018/09/09
Zup! X ㅡ 2018/09/10
Zup! Zero 2 ㅡ 2018/09/13
LYNE ㅡ 2018/09/25
Hexcells ㅡ 2018/10/31
Hexcells Plus ㅡ 2018/11/08
Hexcells Infinite ㅡ 2019/01/27
SquareCells ㅡ 2019/02/19
CrossCells ㅡ 2019/02/27
SiNKR ㅡ 2019/03/01
MONSTER HUNTER: WORLD ㅡ 2019/04/05
SiNKR 2 ㅡ 2019/06/11

무료 게임
The Plan ㅡ 2016/01/05
Port of Call ㅡ 2016/01/06
Emily is Away ㅡ 2016/01/10
The Sad Story of Emmeline Burns ㅡ 2016/01/13
Sepia Tears ㅡ 2019/07/05
One Manga Day ㅡ 2019/07/07
Trò chơi yêu thích
Nhóm yêu thích
수레요정 도다람 - Nhóm công khai
퇴사할 땐 101번 생각하자.
115
Thành viên
2
Đang chơi
51
Trên mạng
18
đang trò chuyện
Trưng bày Workshop
*Fixed loop from original
*Music: 'World of Warcraft - Arthas, my son'
*1920x1080 recommended

Tags:
Warcraft, WoW, Lich King, Blizzard;
1,335 đánh giá
Tạo bởi - Deventh
Trưng bày đánh giá
소울류 게임은 다크소울을 아주 잠깐 해봤던 게 전부인데도 인생 작품이 된 그야말로 명작입니다

장점부터 쓰겠습니다

1. 빠른 헤딩 가능
귀불이라는 다른 게임으로 치면 빠른 이동 시스템이 있는데 이게 대부분 보스와 멀지 않은 곳에 위치해있기 때문에 보스전을 굉장히 빠르게 리트라이 할 수 있습니다

2. 적은 패널티
죽을 때마다 스킬 경험치와 돈을 잃지 않을 수 있는 확률인 '명조 확률'이 있는데 이 셋 모두 사망 시 잃게 됩니다
다만 스킬 경험치는 일정량을 채우면 포인트를 얻게 되는데 이 상태에선 아무리 죽어도 경험치만 없어질 뿐 얻은 포인트는 사라지지 않으며 돈을 쓸 곳이 많기 때문에 노가다를 통해 스킬 포인트까지만 얻어놓고 돈은 다 쓴 상태로 보스전을 헤딩하면 됩니다
명조 확률은 계속 떨어지다보면 npc들이 용해에 걸려 기침 소리가 늘어나고 힘들어하게 되는데 게임 진행상엔 거의 문제가 없고 진행하다보면 용해를 없애 명조 확률을 회복할 수 있는 아이템을 구할 수 있습니다 간혹 용해에 걸린 npc와 대화가 안 돼 게임 진행에 차질이 생길 때가 있는데 그 때 아이템을 써주시면 됩니다 근데 쓸 일 거의 없어요
결론은 패널티가 거의 없다고 보시면 되겠네요

3. 적당히 높은 난이도
난이도가 기본적으론 높은 편이고 정공으로 잡을 시엔 더욱 높아집니다
하지만 힘들어할 유저들을 위해 게임사에서 여러 공략법을 제시해줍니다 중간중간 적들 대화를 엿들을 기회가 생긴다면 꼭 들으세요 힌트 많이 줍니다
이것만으로 잡기 힘들다? 공략 찾아보세요 쉽게 잡을 수 있는 공략 많습니다

4. 스토리, 분위기, 그래픽 등
큰 줄기는 주인공이 납치된 주군을 구하기 위해 적들과 싸워나가는 스토리며
일본 전국시대가 배경인데 분위기가 굉장히 좋습니다 무협 장르를 좋아하신다면 딱 취향저격이실 듯
등장인물들도 개성이 뚜렷하고 성우 또한 인물 그 자체라 생각이 들 정도구요
깔끔하면서도 분위기와 잘 어울리는 그래픽, 음악 등 흠 잡을 데 없는 완벽한 게임이라고 생각됩니다

단점은 하나 꼽자면 길찾기인데
저는 도전과제 때문에 길찾기를 공략 참고하면서 진행하는 바람에 못 느꼈습니다만
공략이 없다면 꽤나 복잡하다고 느끼실 수 있습니다
난 메인 스토리만 진행하겠다 하시는 분들은 공략 없이도 무난히 진행이 가능하겠지만
숨겨진 요소들이나 도전과제에 관심이 있으신 분들은 공략이 필수라고 생각합니다

자신의 손을 시험해보고 싶으신 분들 도전하세요
난 어려운 게임 못 한다 하시는 분들도 과감히 도전해보세요
고난은 있을지언정 그 끝은 커다란 성취감일 것입니다 추천합니다

Hoạt động gần đây

56 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg07
804 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg07
8.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg07
신비아빠 2 Thg05 @ 4:13am 
친추 수락 감사드려요~
girgir 29 Thg04 @ 8:48am 
플웨즈서 보고 친추 남기고갑니다.:steammocking:
Anowi 29 Thg04 @ 1:55am 
네 안녕하세요, 반갑습니다~
HANKUK 28 Thg04 @ 11:14pm 
수락 감사드려요..ㅎ 즐거운 스팀라이프~ +-+ !!
Silgi 31 Thg12, 2016 @ 7:06am 
새해 복 많이 받으세요~
SANGHYUN 21 Thg10, 2016 @ 9:36am 
ZimmyNimmy 님 안녕하세요 !
레포데2 나눔감사드려요
꼭 해보고 싶은 게임인데
예전에 스팀입문전에 풀렸었다는 소리 듣고 구매를 항상 망설이던 게임인데
이렇게 당첨이되서 너무 기쁘네요
다시 한번 감사드려요
좋은 주말 보내시길 바라겠습니다