2nd grief ban ;<
 
Hồ sơ này không công khai.
 
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
76 ngày từ lần cấm cuối