GeTSxNT9
Raccoon City   United States
 
 
                                               I  D   /  𝖦 𝖤 𝖳 𝖲 𝖷 𝖭 𝖳 𝟫
                                          ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                       ʙɪᴏʜᴀᴢᴀʀᴅ ʟᴏᴠᴇʀ | ɢᴀᴍᴇ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛᴏʀ | ᴛʀᴏᴩʜy ʜᴜɴᴛᴇʀ
                                                          ʙ ᴀ ᴇ
Currently In-Game
Rust
Game Collector
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀              ●⠀⠀●⠀⠀●⠀⠀●
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ᴡ ᴇ ʟ ᴄ ᴏ ᴍ ᴇ⠀⠀ᴛ ᴏ⠀⠀I  D  /   𝖦 𝖤 𝖳 𝖲 𝖷 𝖭 𝖳 𝟫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      └───────────────────────────────────┘
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀               ►⠀⠀ᴊ ᴏ ʜ ɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀                    ►⠀⠀ᴊ ᴜ ɴ ᴇ  ꜰ ɪ ʀ ꜱ ᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀                         ►⠀⠀ᴛ ᴡ ᴇ ɴ ᴛ ʏ - ᴛ ᴡ ᴏ⠀ •⠀ ᴍ ᴀ ʟ ᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀                              ►⠀⠀ᴛ ᴀ ᴋ ᴇ ɴ⠀ ʙ ʏ   ꜱ ᴛ ɪ ʟ ʟ ᴡ ᴀ ᴛ ᴇ ʀ
 
 
⠀⠀    ⠀    ⠀    ⠀    ⠀    ⠀     ⠀    ⠀    ⠀  ⠀    ⠀            ꜱ ᴏ ᴄ ɪ ᴀ ʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      └───────────────────────────────────┘
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀               ►⠀⠀ᴩ ꜱ ɴ   \   𝖦 𝖤 𝖳 𝖲 𝖷 𝖭 𝖳 𝟫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀                    ►⠀⠀ᴜ ᴩ ʟ ᴀ ʏ   \   𝖦 𝖤 𝖳 𝖲 𝖷 𝖭 𝖳 𝟫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀                         ►⠀⠀ᴏ ʀ ɪ ɢ ɪ ɴ   \   𝖦 𝖤 𝖳 𝖲 𝖷 𝖭 𝖳 𝟫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀                              ►⠀⠀ʙ ʟ ɪ ᴢ ᴢ ᴀ ʀ ᴅ   \   𝖦 𝖤 𝖳 𝖲 𝖷 𝖭 𝖳 𝟫
 
 
⠀⠀    ⠀    ⠀    ⠀    ⠀    ⠀     ⠀    ⠀    ⠀  ⠀    ⠀           ᴏ ᴛ ʜ ᴇ ʀ ꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      └───────────────────────────────────┘
 
 
                                                                   ᴍ ʏ  ɢ ᴇ ᴀ ʀ [pastebin.com]
                                                                ꜱ ᴩ ᴇ ᴇ ᴅ ᴛ ᴇ ꜱ ᴛ [i.imgur.com]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀                 ꜱ ᴛ ᴇ ᴀ ᴍ  ᴄ ᴀ ʟ ᴄ ᴜ ʟ ᴀ ᴛ ᴏ ʀ [steamdb.info]
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   U:1:131884974

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀           │█▌▌▐││▌█▐▐││││█▌▌▐│
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      𝖦 𝖾 𝖳 𝖲 𝗑 𝖭 𝖳 𝟫
 
Screenshot Showcase
Black Desert Online
3
Rarest Achievement Showcase
Favorite Game
Favorite Group
Artwork Profiles - Public Group
Celebrating the Beauty of Steam Profiles.
72,240
Members
5,491
In-Game
22,389
Online
2,891
In Chat

Recent Activity

9,055 hrs on record
last played on Jan 23
790 hrs on record
Currently In-Game
11.6 hrs on record
last played on Jan 20
Stillwater Jul 10, 2020 @ 11:15am 
El mejor compi de dbd y de cualquier juego aunque me haga suicidarme mientras abre la puerta. :LIS_pixel_heart: Te amo más
GeTSxNT9 Jul 4, 2020 @ 5:34pm 
Shhhh...
Stillwater Jul 4, 2020 @ 5:34pm 
:bobblebear:
UltraSensei Jul 4, 2020 @ 5:30pm 
Eso es mentira, un saludo :henk:
Bobo Björnchen Jul 3, 2020 @ 11:54pm 
+rep great survivor
Stillwater Jul 3, 2020 @ 9:51pm 
:LIS_pixel_heart: