FlashZA
Jeandre Petzer   Nanaimo, British Columbia, Canada
 
 
South African International Student, Technician, Investor, Geek
Hey :csd2smile:

ᴾᶫᵉᵃˢᵉ ʳᵉᵃᵈ ᵇᵉᶫᵒʷ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ᶦᶰᵛᶦᵗᶦᶰᵍ
Artwork Showcase
Acknowledgements: Yukina
56 63 7
Screenshot Showcase
Grand Theft Auto V
15 9 2
Other:
:csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe:
:csgoglobe::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgoglobe::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe:
:csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe:
:csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe:
:csgoglobe::csgox::csgox::csgox::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgoglobe::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgoglobe::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgoglobe:
:csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe:
:csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe:
:csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgox::csgoglobe::csgox::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgox::csgoglobe:
:csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe:


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      —⠀ ғ ʀ ɪ ᴇ ɴ ᴅ⠀⠀ɪ ɴ ᴠ ɪ ᴛ ᴇ s ⠀—
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ⠀⠀⁽ᵐᵒᵈᵉʳᵃᵗᵉᵈ ᵇʸ ˢᵗᵉᵃᵐʳᵉᵖ⋅ᶜᵒᵐ⁾ [steamrep.com]

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╲

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱᴛʀᴀɴɢᴇʀꜱ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ᴀᴄᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ꜰʀɪᴇɴᴅ ɪɴᴠɪᴛᴇꜱ ᴡɪᴛʜ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ╳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   Bᴇɢɢᴀʀs ᴀɴᴅ sᴄᴀᴍᴍᴇʀs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙʟᴏᴄᴋᴇᴅ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ╳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ʀᴇᴘᴏʀᴛᴇᴅ ᴏɴ sᴛᴇᴀᴍʀᴇᴘ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╲╱

Favorite Guide
Created by - FlashZA
832 ratings
How to make a solo Public lobby in GTA Online to do missions, Special cargo, Import and Export, CEO or Hangar missions in.
Items Up For Trade
939
Items Owned
120
Trades Made
2,047
Market Transactions
Q A R C I Jan 29 @ 6:57pm 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:perfect_beach::_H_::_A_::_V_::_E_:⠀⠀:_A_:⠀⠀:_N_::_I_::_C_::_E_:⠀⠀:_W_::_E_::_E_::_K_::_E_::_N_::_D_::perfect_beach:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
RelicBones Jan 20 @ 1:34pm 
🟢🟢🟢🟣🟣🟣🟢🟢🟢🟣🟣🟣🟢🟢🟢
🟢🟣🔵🔵🔵🟣🟢🟢🟢🟣🔵🔵🔵🟣🟢
🟣🔵🔴🔴🔴🔵🟣🟢🟣🔵🔴🔴🔴🔵🟣
🟣🔵🔴🔴🔴🔴🔵🟣🔵🔴🔴🔴🔴🔵🟣
🟣🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔵🟣
🟣🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔵🟣
🟢🟣🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔵🟣🟢
🟢🟢🟣🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔵🟣🟢🟢
🟢🟢🟢🟣🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔵🟣🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟣🔵🔴🔴🔴🔵🟣🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟣🔵🔴🔵🟣🟢🟢🟢🟢🟢
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟣🔵🟣🟢🟢🟢🟢🟢🟢
Please~ https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2354765169 ~Please
GerJkee Jan 10 @ 3:47pm 
Why u a gae?
Fausho Jan 3 @ 12:11pm 
hi, can you send me friend request? i cant add you, idk why
Q A R C I Dec 30, 2020 @ 8:20pm 
:frame01:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:frame03:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:SNOWBALL_EMO:⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:snowflakes::sc_bag::_H_: :_A_: :_P_: :_P_: :_Y_:⠀⠀:_N_: :_E_: :_W_:⠀⠀:_Y_: :_E_: :_A_: :_R_::_ExM_::sc_bag::snowflakes:
⠀⠀
:frame07:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:_2_::_Zero_::_2_::_1_:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :frame05:
Q A R C I Dec 23, 2020 @ 9:13pm 
:frame01:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:frame03:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:SNOWBALL_EMO:⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:snowflakes::sc_bag::_M_: :_E_: :_R_: :_R_: :_Y_::SC_SANTA::_C_: :_H_: :_R_::_I_::_S_: :_T_: :_M_: :_A_: :_S_::sc_bag::snowflakes:
⠀⠀
:frame07:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:frame05: