Zick
 
 
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 21 phút trước

Hoạt động gần đây

847 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg06
708 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg04
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg04
< >
Bình luận
Zick 22 Thg10, 2017 @ 11:51pm 
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░