48 giờ được ghi nhận
Huy hiệu cao cấp How to Survive
Kovac's Finest
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 4 Thg05, 2014 @ 2:51am