KhloE
Edruywn Duran   San Nicolas, Buenos Aires, Argentina
 
 
Esea:
http://play.esea.net/users/567808

La calle ha sido mi Universidad
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 66 ngày trước
< >
Bình luận
PsychO' 25fps! Cấm trao đổi 31 Thg12, 2014 @ 11:02am 
Alqaeda m8
Bonsai 26 Thg12, 2014 @ 7:17am 
Feliz navidad ♥♥♥♥ mio

**_██_*。*. /★\ .˛* .˛.*.★* *★ 。*
˛. (´• ̮•)*˛°*/.♫.♫\*˛.* ˛_Π_____. * ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛. *。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬ .
¯˜"*°••°*"˜¯`´¯˜"*°••°*"˜¯` ´¯˜"*°´¯˜"*°••°*"˜¯`´¯˜"*°
Dantier 23 Thg12, 2014 @ 9:45pm 
★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★*★* 。*˛.
˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* *★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π_____.♥ ♥ ˛* ˛*•*´¨`*•.¸ ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。 ℋappy ℋolidays ♪
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚´¨*•.¸¸.•*´ ¨`*•.¸¸.•*
nexoN^ 17 Thg12, 2014 @ 4:45pm 
★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★*★* 。*˛.
˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* *★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π_____.♥ ♥ ˛* ˛*•*´¨`*•.¸ ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。 ℋappy ℋolidays ♪
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚´¨*•.¸¸.•*´ ¨`*•.¸¸.•*