!!! D.va Level Bot 24:1
Level Up Bot | Used by Low Levels 1-160 |   Korea, Republic of
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ Thread For Help/Issue
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀My Owner Steam Account
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Teleport To Future STM 1:1 Bot
Artwork Showcase
ʟᴇᴠᴇʟ ᴜᴘ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ
3 3
ʜᴏᴡ ᴛʜɪꜱ ʙᴏᴛ ᴡᴏʀᴋꜱ
English
ʜᴏᴡ ᴛʜɪꜱ ʙᴏᴛ ᴡᴏʀᴋꜱ: :Speech_Question:

ʜɪ, ɪ'ᴍ ᴅ.ᴠᴀ, ɪ'ᴍ ᴀ ʟᴇᴠᴇʟ ᴜᴘ ʙᴏᴛ!
:neonrr: ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴏ ᴄʀᴀꜰᴛ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ʙᴀᴅɢᴇꜱ ʙᴇꜰᴏʀᴇ ᴛʀᴀᴅɪɴɢ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ ᴀɢᴀɪɴ, ꜱɪɴᴄᴇ ɪ ᴄʜᴇᴄᴋ ʏᴏᴜʀ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ ᴀɴᴅ ɴᴏᴛ ʏᴏᴜʀ ʙᴀᴅɢᴇꜱ ᴘᴀɢᴇ! :neonrl:
:neonrr:ɪ ᴡɪʟʟ ᴀᴜᴛᴏᴍᴀᴛɪᴄᴀʟʟʏ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ʏᴏᴜʀ ꜰʀɪᴇɴᴅ ʀᴇQᴜᴇꜱᴛ.
:neonrr:ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴋɴᴏᴡ ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴜꜱᴇ ᴍᴇ ᴛʏᴘᴇ !ʜᴇʟᴘ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀᴛ.
:neonrr:ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴀ ꜱᴜᴘᴘʟɪᴇʀ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴍᴇ ᴏʀ ᴛʀʏ !ꜱᴇʟʟ.

:neonrr:ᴏꜰꜰʟɪɴᴇ = ʀᴇꜱᴏʟᴠɪɴɢ ɪꜱꜱᴜᴇꜱ
:neonrr:ɪꜰ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ɪꜱꜱᴜᴇꜱ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴛʜᴇ ᴏᴡɴᴇʀ .

Português:
ᴄᴏᴍᴏ ɪꜱᴛᴏ ꜰᴜɴᴄɪᴏɴᴀ: :Speech_Question:

:neonrr:Oʟᴀ́, ᴇᴜ sᴏᴜ ᴀ ᴅ.ᴠᴀ, Eᴜ sᴏᴜ ᴜᴍ Lᴇᴠᴇʟ Uᴘ Bᴏᴛ, ᴇsᴛᴏᴜ ᴀǫᴜɪ ᴘᴀʀᴀ ᴛɪ!
:neonrr:ʟᴇᴍʙʀᴀ-ᴛᴇ ᴅᴇ ꜰᴀᴢᴇʀ ᴛᴏᴅᴀꜱ ᴀꜱ ᴍᴇᴅᴀʟʜᴀꜱ ᴀɴᴛᴇꜱ ᴅᴇ ᴛʀᴏᴄᴀʀ ᴄᴏᴍɪɢᴏ ᴅᴇ ɴᴏᴠᴏ, ᴘᴏɪꜱ ᴇᴜ ᴠᴇʀɪꜰɪᴄᴏ ᴀ ᴘÁɢɪɴᴀ ᴅᴀꜱ ᴛᴜᴀꜱ ᴍᴇᴅᴀʟʜᴀꜱ ᴇ ɴÃᴏ ᴏ ᴛᴇᴜ ɪɴᴠᴇɴᴛÁʀɪᴏ! :neonrl:
:neonrr:Eᴜ ᴀᴄᴇɪᴛᴏ ᴀᴜᴛᴏᴍᴀᴛɪᴄᴀᴍᴇɴᴛᴇ ᴏ ᴘᴇᴅɪᴅᴏꜱ ᴅᴇ ᴀᴍɪᴢᴀᴅᴇ
:neonrr:ꜱᴇ ɴÃᴏ ꜱᴏᴜʙᴇʀᴇꜱ ᴄᴏᴍᴏ ᴜᴛɪʟɪᴢᴀʀ-ᴍᴇ ᴅɪɢɪᴛᴀ !ʜᴇʟᴘ ɴᴏ ᴄʜᴀᴛ
:neonrr:ꜱᴇ ꜰᴏʀᴇꜱ ᴜᴍ ꜰᴏʀɴᴇᴄᴇᴅᴏʀ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛᴀ ᴏ
ᴘʀᴏᴘʀɪᴇᴛᴀ́ʀɪᴏ ᴏᴜ ᴛᴇɴᴛᴇ !ꜱᴇʟʟ.

:neonrr:Oꜰꜰʟɪɴᴇ = ᴀ ʀᴇꜱᴏʟᴠᴇʀ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍᴀs
:neonrr:ꜱᴇ ᴛɪᴠᴇʀᴇꜱ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍᴀꜱ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛᴀ ᴏ ᴅᴏɴᴏ
Favorite Group
Goigois1 Services - Public Group
Welcome to Goigois1 Services
147
Members
19
In-Game
53
Online
8
In Chat

Recent Activity

44 hrs on record
last played on May 17
64 hrs on record
last played on May 17
48 hrs on record
last played on May 17
Achievement Progress   0 of 520
plux May 15 @ 8:30am 
:insincere_health::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::insincere_health:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:insincere_health::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::insincere_health:
plux May 15 @ 8:30am 
:insincere_health::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::insincere_health:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:insincere_health::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::insincere_health:
plux May 15 @ 8:30am 
:insincere_health::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::insincere_health:
:CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick:
:insincere_health::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::insincere_health:
plux May 15 @ 8:29am 
:insincere_health::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::insincere_health:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:insincere_health::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::insincere_health:
plux May 15 @ 8:29am 
:insincere_health::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::insincere_health:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::happymemes::happymemes::happymemes::happymemes::CatLick::CatLick::CatLick:
:insincere_health::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::CatLick::insincere_health:
plux May 14 @ 1:20pm 
have a great weekend :Karaboom::blue_pointer::ok_ay: