Can
罐头   China
 
 
     :2017cat:𝒲𝑒𝓁𝒸𝑜𝓂𝑒 𝓉𝑜 𝓂𝓎 𝓅𝓇𝑜𝒻𝒾𝓁𝑒:2017catheart:
ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ

        My Telegram Channel  [t.me]
아트워크 전시대
Tomori Nao
37 9 7
좋아하는 게임
41
플레이 시간
60
도전 과제
도전 과제 전시대
6,301
도전 과제
76
완전 정복한 게임
51%
평균 게임 완료율
즐겨찾기한 가이드
제작자: NOZAKIKainersoul
473명이 평가했습니다.
Steam个人资料背景综合整理贴,包含科幻星空、风景建筑、人与动物等.....
스크린샷 전시대
Life is Strange: Before the Storm
2 1
제품 평가 전시대
18.5 시간 플레이
我亦飘零久!十年来,深恩负尽,死生师友。宿昔齐名非忝窃,只看杜陵消瘦,曾不减,夜郎孱愁,薄命长辞知己别,问人生到此凄凉否?千万恨,为君剖。
兄生辛未吾丁丑,共些时,冰霜摧折,早衰蒲柳。诗赋从今须少作,留取心魄相守。但愿得,河清人寿!归日急翻行戍稿,把空名料理传身后。言不尽,观顿首。
좋아하는 그룹
Hella Yuri - 공개 그룹
Games for Girls and Other Girls
5,860
회원
201
게임 중
1,551
온라인
109
채팅 중

최근 활동

기록상 0.0시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 5월 28일
기록상 5.0시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 5월 28일
기록상 50시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 5월 28일
Kizaka 2019년 6월 13일 오전 4시 44분 
:vcb_gamepad::vcb_gamepad::neonglow::neonglow::neonglow::neonglow::neonglow::vcb_gamepad::vcb_gamepad:
:vcb_gamepad::neonglow::heartp::heartp::neonglow::heartp::heartp::neonglow::vcb_gamepad:
:neonglow::heartp::heartp::heartp::heartp::heartp::heartp::heartp::neonglow:
:neonglow::heartp::heartp::heartp::heartp::heartp::heartp::heartp::neonglow:
:neonglow::neonglow::heartp::heartp::heartp::heartp::heartp::neonglow::neonglow:
:neonglow::neonglow::neonglow::heartp::heartp::heartp::neonglow::neonglow::neonglow:
:vcb_gamepad::neonglow::neonglow::neonglow::heartp::neonglow::neonglow::neonglow::vcb_gamepad:
:vcb_gamepad::vcb_gamepad::neonglow::neonglow::neonglow::neonglow::neonglow::vcb_gamepad::vcb_gamepad:
:adult_neptune: Have a nice Nep Nep day :adult_neptune:
𝑀𝑖𝑦𝑢 2019년 6월 7일 오전 3시 32분 
:toadpepe::nekoheart::nekoheart::toadpepe::nekoheart::nekoheart::toadpepe:
:nekoheart::toadpepe::toadpepe::starite::toadpepe::toadpepe::nekoheart:
:nekoheart::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::nekoheart:
:toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe::toadpepe:

Have a great weekend~! :Awoo:
𝑀𝑖𝑦𝑢 2019년 3월 29일 오전 12시 25분 
良い週末をお過ごし下さい!(人◕ω◕)
Master Xia (AFK) 2019년 3월 17일 오전 5시 39분 
𝑀𝑖𝑦𝑢 2019년 3월 15일 오전 12시 15분 
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::nekoheart::nekoheart::toadpepe::nekoheart::nekoheart::toadpepe:
:nekoheart::toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe::nekoheart:
:nekoheart::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::nekoheart:
:toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe::toadpepe:

Have a lovely weekend~!
麒麟问天 2019년 3월 11일 오후 11시 26분 
很高兴认识你!