1.9 giờ được ghi nhận
Huy hiệu The Dream Machine
Victor
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 11 Thg12, 2018 @ 3:56pm
Mr Morton
1 trong 6, sê-ri 1
Bucky
2 trong 6, sê-ri 1
Mother
3 trong 6, sê-ri 1
Grandfather
4 trong 6, sê-ri 1
Peggy
5 trong 6, sê-ri 1
The Sailor
6 trong 6, sê-ri 1