Huy hiệu Murderous Pursuits
Ivory
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 3 Thg01 @ 12:05pm
(0)
Countered!
1 trong 9, sê-ri 1
(0)
Disguised!
2 trong 9, sê-ri 1
(0)
Disrupted!
3 trong 9, sê-ri 1
(0)
Flashed!
4 trong 9, sê-ri 1
(0)
Humiliated!
5 trong 9, sê-ri 1
(0)
Pie Bombed!
6 trong 9, sê-ri 1
(0)
A Pie for a Pie!
7 trong 9, sê-ri 1
(0)
Revealed!
8 trong 9, sê-ri 1
(0)
Subverted!
9 trong 9, sê-ri 1