3.9 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Bad Sector HDD
Player Node
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 10 Thg12, 2018 @ 8:48am
(1)
Capture Enemy Nodes
1 trong 5, sê-ri 1
Immunize Empty Nodes
2 trong 5, sê-ri 1
Avoid Erratic Nodes
3 trong 5, sê-ri 1
Dodge Enemy Nodes
4 trong 5, sê-ri 1
Complete Immunization
5 trong 5, sê-ri 1