2.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Risen
Wolf
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 11 Thg12, 2018 @ 3:42pm
Harbour
1 trong 9, sê-ri 1
Hero Walk
2 trong 9, sê-ri 1
Inquisitor
3 trong 9, sê-ri 1
Island
4 trong 9, sê-ri 1
Patty
5 trong 9, sê-ri 1
Rain
6 trong 9, sê-ri 1
Running
7 trong 9, sê-ri 1
Swamp
8 trong 9, sê-ri 1
The Don
9 trong 9, sê-ri 1