3.1 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Hero of the Kingdom II
Hero
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 4 Thg06, 2018 @ 8:18pm
(0)
Your sister
1 trong 6, sê-ri 1
(1)
Turquan
2 trong 6, sê-ri 1
(1)
The princess
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
Hobson
4 trong 6, sê-ri 1
(1)
The wizard
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
Black Rose
6 trong 6, sê-ri 1