1.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Really Big Sky
Wood
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 11 Thg12, 2018 @ 3:36pm
Big Sky Ship
1 trong 6, sê-ri 1
Core
2 trong 6, sê-ri 1
Hangar
3 trong 6, sê-ri 1
Mothership
4 trong 6, sê-ri 1
Temporal
5 trong 6, sê-ri 1
Dinosaur
6 trong 6, sê-ri 1