DarkNecron
         ヸDARK NECRONヂ   Hong Kong
 
 
       :BoXTruth: 𝚂𝚢𝚜𝚝𝚎𝚖 𝚁𝚎𝚋𝚘𝚘𝚝𝚒𝚗𝚐... :BoXTruth:
      :drbomb: 𝙿𝚛𝚘𝚏𝚒𝚕𝚎 𝚕𝚘𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐... 𝟾𝟿% :drbomb:
     :dofkskull: 𝙵𝚒𝚕𝚎𝚜 𝙲𝚘𝚛𝚛𝚞𝚙𝚝𝚎𝚍... 𝙴 𝚁 𝚁 𝙾 𝚁 :dofkskull:

    :lookat: 𝙸 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚢𝚘𝚞 𝚌𝚑𝚎𝚌𝚔𝚎𝚍 𝚖𝚢 𝚙𝚛𝚘𝚏𝚒𝚕𝚎 :lookat:
      :ggsmile: 𝙽𝚘𝚠 𝚐𝚘 𝚋𝚊𝚌𝚔 𝚝𝚘 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚐𝚊𝚖𝚎 :ggsmile:
          C͕̬̬͖͖͖̃ͮ̋͒̊ͬ O̥̝̦̜ ̖̣͍̻̩̗̜̮͕̮̭̬̪Ṅ͕̪͇̝̊̋̔ ̐̍̄͋̓͋͊̃ͬ̿ͮ͐ͨͥͩN̘͇̟̰̱̮̲͔̩͍ͅ ͕͓̠͖͎̝͍̮͔̲E ͉͇͕̣̰̞C͈͎ ͥ̽̎T͕̻ ̯̻̽̀E̳̜̯ͤ̉͂ D̳͉̥̙͉̭̟̥̪͙̅ͭ̀͒̾̈́̆̾͆̚
Currently Offline
Artwork Showcase
> WRONG_FILE///...
42 19 7
Achievement Showcase
81,776
Achievements
58
Perfect Games
41%
Avg. Game Completion Rate
   ❌▬▬▬▬▬▬▬▬│🔻⭕️🔺🔴🔺⭕️🔻│▬▬▬▬▬▬▬❌
:forbidden:                                          :forbidden:                 :drbomb: Launching Steam :theglitch:
                            :cmcursor:

                 :redjelly: Html: Uͩ̈́ͪ̉̆̍s̔ͯ̃e͢r͒ͮͤ̾̾͜
                 :redjelly: Login: **********
                 :redjelly: Password: **************


                 :drbomb: Login data correct
                 :drbomb: Login into account


                 :redjelly: Welcome: Dark_Necron   :angrytitan:
                 :redjelly: 23 Unread Notifications   :message:
                 :redjelly: Status: Online                  :ListRing:
                 :redjelly: Friends: 392/2000             :redteam:


                 :redjelly: OS: Windows 10 64-bit    :gmicon:
                 :redjelly: Firewall: Active                  :Aggressive:
                 :redjelly: Browser: Chrome              :lineahline:
                 :redjelly: RAM: 16,0 GB                   :bloodtrack:
                 :redjelly: GPU: 4.00GHz / 34 °C      :lineagrid:


         STORE      LIBRARY      COMMUNITY      PROFILE
                 :lineawline::red_pointer: Opening link to Steam Inventory
                 :lineawline::red_pointer: Trading is online
                 :lineawline::TryAgain: ཰؝཰§཰????
                 :lineawline::TryAgain: :ered::rred::rred::EnemyRed::rred:


                 :lineawline::red_pointer: Opening link to external website
                 :lineawline::red_pointer: SteamLadder [www.steamladder.com]
                 :lineawline: :dw_yes: Access successful
        
        

                 :lineawline::red_pointer: Opening link to external website
                 :lineawline::red_pointer: SteamRep [steamrep.com] :rep1:
                 :lineawline::TryAgain: ཰؝཰§཰????
                 :lineawline::TryAgain: :ered::rred::rred::EnemyRed::rred:


                 :drbomb: Preparing Downloads
                 :drbomb: Downloading...
                 :drbomb: Downloading files for: ཰؝཰§཰???? :redalert:
                 :drbomb: Restarting Download
                 :drbomb: :ered::rred::rred::EnemyRed::rred:
                 :drbomb: C཰ecking lo཰al files཰ for mis཰ing file཰s


                 :lineawline: 5.7 GB :Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::PrismKey::PrismKey::PrismKey: Half-Life 2
                 :lineawline: 6.5 GB :Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::PrismKey: Garry's Mod
                 :lineawline: 3.4 GB :Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::PrismKey::PrismKey::PrismKey::PrismKey::PrismKey::PrismKey: Portal 2
                 :lineawline: 1.3 GB :Cubway_Cube::Cubway_Cube::Cubway_Cube::PrismKey::PrismKey::PrismKey::PrismKey::PrismKey::PrismKey::PrismKey: ཰؝཰§཰????                 :drbomb: WARNING :redalert:
                 :drbomb: GPU overheating 105 °C :RedUSB:
                 :drbomb: System is shutting down :bracketleft::Light2::bracketright:

               :TheBoXError::deathitem: Š͈͈͈͉̪̅̾ͬ̍ͤ̈́ͅͅ ̨ͧ̋̿͏͈̳͕Y͗ͤ̀̚҉̱̯̼ͅ ͧ̊͛ͯ̀ͨ͗ͤͤ̍̓ͪ̀S̷͏̫͎͠ ͪ̔̒̆̄̉͆̈͞T͇̟̠͎̥̋̇ͯ̎ͤ ̉ͯ̈ͬ̔̎͆ͤ̈́̑E̶̡͢ ̱̲͔̯͍̓ͬ̂ͭ͐͘͡M̠̭͚̩̘͎̝͔͆ͮ̄̓̏̂̈ͧ ̭̫̜̮̘̣̤̺͇̯̮̟̳̭ͦ͆͛͑͑̋̏͛ͣ̄̋̇̈̍_̙̻̰̯̞͇̤͂̒̋ͧ̐ͥ̚ ̨͈͎̬̺̫̞̖̱̼̰̩͙̖̑̌ͭ̓́̆͛́̒̂ͥ͗̅C͉̩̲̝̞̻ ̈́̍̓̈́Oͦ͑ͨ͑̌͂ͫͣ͒͘͏҉͖̲̗̦̟̠̞̫ͅ ͔̱̭̼ͮ̏ͤͩ͋̀ͅR̓ͥ̅͗ ͍̳̰͔̞͈͇̩͎͍͉̜ͪ̉͆ͪ͆̍̓͑̓̂͊̌̌ͅŖ̴̛ ͍͎̞̭̔̔̾͑͝U̯̱ ̟̼͙̳̭̼̬͎̩̼̼̣̒̄̔ͤ̐̉̈́͐̏̇̾͌P̴̵̜͖͈͇̘̗ͩ̓ͩ͆͒́̀ ͍̲͎̩̲̥̘̺̯̯͙̝̔̔̒͊̓̔ͣͫ͐̿͊ͪ͡͝͝T̬̤̙̎̂̽͡ ̇̄̈E̵͗͟ ̎͗ͣ͛҉̴̘̟̜ͅĎ̛͚̜͇̩̭̥̻͖̼̊͌̃̈͗̽͊ͥ͠ :deathitem::TheBoXError:
:forbidden:                                          :forbidden:
Review Showcase
0.1 Hours played
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
⭕️🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴⭕️
⭕️🔴🔴🔴🔴 ⭕️🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽⭕️ 🔴🔴🔴⭕️
⭕️🔴 🔴🔴    ⭕️ > 𝙻𝚘𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐 𝙱𝚊𝚌𝚔𝚞𝚙 𝙳𝚊𝚝𝚊 < ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱ 76% ⭕️    🔴🔴⭕️
⭕️🔴🔴🔴🔴 ⭕️🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽⭕️ 🔴🔴🔴⭕️
⭕️🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴⭕️
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
Items Up For Trade
14,058
Items Owned
538
Trades Made
27,782
Market Transactions
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::coretext::lookat::lookat::lookat::coretext::coretext::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::justbloodyhand::hintarrow::lilithcube::lineasquare::lineagrid::skobkalol::lineasquare::ShutterRavenShield::rred::NeverGiveUp::P6::P6::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::justbloodyhand::templars::gmicon::ered::rred::rred::demoncrown::rred::BoXTruth::justbloodyhand::justbloodyhand::BoXTruth::justbloodyhand::BoXTruth::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::emo2::Clot::Clot::Clot::Clot::Clot::Clot::Clot::hintarrow::ACCRskull::BoXTruth::BoXTruth::BoXTruth::BoXTruth::BL5::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::justbloodyhand::lilithcube::skobkalol::lineasquare::bittripcore::lineasquare::lineasquare::templars::gmicon::lineasquare::lineasquare::enemyheart::lineasquare::gmicon::BL5::BoXTruth::BL5::wire::justbloodyhand::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::justbloodyhand::D_Stop::coolsam::lineasquare::lineasquare::red_pointer::coolsam::coolsam::red_pointer::lineasquare::templars::gmicon::gmicon::NeverGiveUp::cozyhitman2::ACCRskull::bloodsplatter::justbloodyhand::bloody666::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::templars::Outland_Dark::emo4::TheBoXError::emo4::TheBoXError::bloodangel::Outland_Dark::emo4::Outland_Dark::BoXTruth::templars::BoXTruth::templars::bloodangel::justbloodyhand::justbloodyhand::Nibbler::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::andend::ShutterRavenShield::ShutterRavenShield::ShutterRavenShield::gmicon::red_pointer::gmicon::red_pointer::ShutterRavenShield::coolsam::ShutterRavenShield::gmicon::TheBoXError::ShutterRavenShield::TheBoXError::cozyhitman2::cozyhitman2::ShutterRavenShield::Nibbler::bloody666::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::hammerandsickle::gmicon::lineasquare::bloodstainBB::bloodstainBB::lineasquare::bittripcore::lineasquare::hiirohappy::lineasquare::gmicon::lineasquare::tomred::lilithcube::gmicon::gmicon::cozyhitman2::WatchThis::justbloodyhand::torchcave21::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::gmicon::gmicon::Clot::lilithcube::Clot::gmicon::Clot::pmfoe::Clot::gmicon::Clot::gmicon::P6::Clot::rred::bloody666::justbloodyhand::Winners::WatchThis::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::TheBoXError::_War_::emo4::Outland_Dark::TheBoXError::emo4::Outland_Dark::gmicon::gmicon::Outland_Dark::Outland_Dark::emo4::BoXTruth::BoXTruth::templars::templars::gmicon::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::NeverGiveUp::gmicon::gmicon::gmicon::ered::bloodsplatter::ered::ShutterRavenShield::coolsam::smartsam::smartsam::dofkskull::smartsam::lilithcube::TheBoXError::gmicon::lilithcube::justbloodyhand::wire::Winners::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::gmicon::gmicon::fraud::WatchThis::aalien::aalien::justbloodyhand::justbloodyhand::NeverGiveUp::lineasquare::coolsam::coolsam::aalien::aalien::aalien::WatchThis::justbloodyhand::justbloodyhand::justbloodyhand::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::BoXTruth::BoXTruth::aalien::aalien::aalien::aalien::WatchThis::WatchThis::rred::rred::aalien::aalien::aalien::aalien::aalien::justbloodyhand::BoXTruth::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::FakeColoursRedCube::hintarrow::tbufo::aalien::aalien::aalien::aalien::justbloodyhand::cozyhitman2::tbufo::P3::aalien::aalien::aalien::aalien::gmicon::FakeColoursRedCube::justbloodyhand::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::justbloodyhand::gmicon::lineasquare::lineasquare::hintarrow::strike::aalien::cozyhitman2::lilithcube::lineasquare::TheBoXError::gmicon::gmicon::happyheart::aalien::cozyhitman2::BoXTruth::justbloodyhand::Winners::demonic::BoXTruth::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::gmicon::lilithcube::lineasquare::_imperturbable_::red_pointer::lineasquare::coolsam::lineasquare::red_pointer::P6::ShutterRavenShield::BoXTruth::gmicon::bloody666::gmicon::BL5::BL5::died_first_fight::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::FakeColoursRedCube::templars::tbufo::tbufo::Outland_Dark::tbufo::tbufo::Clot::lineasquare::justbloodyhand::_War_::BoXTruth::justbloodyhand::NeverGiveUp::FakeColoursRedCube::BoXTruth::justbloodyhand::ZombieBrains::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::justbloodyhand::ACCRskull::Clot::Clot::NeverGiveUp::bloodsplatter::justbloodyhand::_imperturbable_::BoXTruth::EnemyRed::tbufo::EnemyRed::FakeColoursRedCube::_War_::andend::WatchThis::BoXTruth::justbloodyhand::D_Stop::TheBoXError::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::WatchThis::lilithcube::lineasquare::smartsam::BoXTruth::NeverGiveUp::lineasquare::lineasquare::ShutterRavenShield::lineasquare::BL5::gmicon::wotm8::bloody666::hintarrow::cozyhitman2::Nibbler::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::justbloodyhand::wire::ShutterRavenShield::BoXTruth::andend::Clot::lineasquare::templars::NeverGiveUp::cozyhitman2::Winners::Clot::TheBoXError::BoXTruth::justbloodyhand::SpeakM::justbloodyhand::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::ered::WatchThis::FakeColoursRedCube::TheBoXError::templars::BoXTruth::ered::templars::FakeColoursRedCube::templars::BoXTruth::Nibbler::FakeColoursRedCube::TheBoXError::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::ShutterRavenShield::grinsam::D_Stop::smartsam::NeverGiveUp::ACCRskull::lo_bullet::lo_bullet::lo_bullet::templars::gmicon::Nibbler::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire:
:wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::NeverGiveUp::coolsam::lineasquare::hintarrow::grinsam::lo_bullet::wire::wire::wire:
Workshop Showcase
>USER ??????
>PW ***?*?**

>LOGIN...

> 1 NEW MESSAGES
> H͔͙̠ͤ̓ͬ H E L P ̩̬̜̺̠̙E͖ͬ L̎̄ͪ̄ͥ M EP͔͙͙̭͉̌̅̽̀͒ ̻̒M̪̰̲ ͙Ĕ͓̺̰̙͓̦̘̍ͪͭͬͧ̾

> RELOADING MESSAGE
> WELCOME USER ??????

> > 0 NEW MESSAGES
Created by - DarkNecron
Favorite Group
CAN NOT LEAVE
1
Members
0
In-Game
0
Online
0
In Chat
Screenshot Showcase
>Signal_Lost...
15 2 1
Favorite Guide
Created by - DarkNecron
0 ratings
>PRIVATE NETWORK

>3 CLIENTS ONLINE

>UPLOAD...537 MB

>NETWORK RESTARTING...

>NEW FILES INSTALLED


>>͎̜̮͕͙̠̭͖̼͇̋ͤ͊̽͊̐̎ͩ͒͆̉ͅC̟̦̤͈͙̳͖̰̭͕͆̂̄̉ͩ̋͆̅̓̒̚ͅ ̦̖̳̺̬̒̇͆͌͐O ̟̙͎͓̟̗̰ͪͨ̑̎ͫ͗͒R̀ ͇̦̭̻̻̩̤̲̖͖̞ͩ̌̐ͯͤͩ̊̆ͧͧ̚R͉̞̬͚͍̭͕̩͔̭̬͚͗̂̍̇ͯ̓̈́ͣ́͋̅͆ ̹͕̳̯̖̭̙͇͚̬̼U̽ͥ͌̚
Favorite Game
622
Hours played
3
Achievements

Recent Activity

619 hrs on record
last played on May 30
Achievement Progress   0 of 100
1,437 hrs on record
last played on May 30
622 hrs on record
last played on May 30
♘︎epic May 27 @ 2:08am 
Have a Great Day :cozyrealmroyale:
Q A R C I May 23 @ 10:22am 
:frame01:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:frame03:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:raven_white:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:perfect_beach::_H_::_A_::_V_::_E_:⠀⠀:_A_:⠀⠀:_N_::_I_::_C_::_E_:⠀⠀:_W_::_E_::_E_::_K_::_E_::_N_::_D_::perfect_beach:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:frame07:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:frame05:
𝘋𝘪𝘢𝘯𝘲𝘟 May 21 @ 3:35pm 
🇭​🇦​🇻​🇪​ 🇦​ 🇳​🇮​🇨​🇪​ 🇼​🇪​🇪​🇰​ 🇲​🇺​🇦​🇦​🇦​ :UDG_Heart:
𝘽𝙞𝙣𝙙𝙁 May 21 @ 12:10pm 
𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙚𝙣𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚, 𝙬𝙝𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙮𝙤𝙪 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙞𝙩 𝙤𝙧 𝙣𝙤𝙩. 🖤
HITZKOPF May 21 @ 3:50am 
:First_Kiss: