DBot
Russian Federation
 
 
Go express your russophobia in all racial slurs you know in comment section, nobody will stop you.
And don't forget, Russia' Citizens aren't people, unlike you.
Hiện đang rời mạng

Hoạt động gần đây

1,365 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg05
24,240 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg05
636 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg05
=MoonShard= 22 giờ trước 
ppm2 is busy creating errors
Servetbayrak 17 Thg05 @ 10:58pm 
+rep
The Pizza Man 20 Thg04 @ 12:37am 
you hit 1000 days on gmod :D
SCUBA-DEER-123 18 Thg04 @ 2:23am 
Honse
[BWA] Black 13 Thg04 @ 1:18pm 
если хочешь то могу
(•._.• Eledery •._.•) 6 Thg04 @ 1:43pm 
i use amogOS btw