X80XLIVE
LIM   Kyonggi-do, Korea, Republic of
 
 
No information given.
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
1083 day(s) since last ban
Item Showcase

Recent Activity

70 hrs on record
last played on Mar 31
6.8 hrs on record
last played on Mar 31
78 hrs on record
last played on Mar 30
< >
Comments
komoon Mar 28, 2020 @ 10:16pm 
.._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . Sua . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Patente. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . .Piru . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : :, : : : : :/ . Cruzado . \: : : : : :,: : : : : :
hdh1216 Mar 17, 2020 @ 10:58am 
노혀ㄴ처르
류블리 Jan 7, 2018 @ 5:10am 
.._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . Sua . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Patente. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . .Piru . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : :, : : : : :/ . Cruzado . \: : : : : :,: : : : : :
류블리 Jun 4, 2017 @ 6:24am 
제게도 노무현 전 대통령님을 떠올리면 그리움과 분노의 감정이 공존합니다. 이명박 정부와 박근혜 정부 10년 세월을 겪으며, 정권 교체 후 리벤지를 늘 꿈꿨습니다.

거짓말이 아니라 오늘 아침에 꿈에서 노무현 전 대통령님을 만났습니다. 꿈 속에서 만나 식탁에서 바로 제 옆에 앉아 저와 둘이 대화를 나눴습니다. 이야기를 나누며 저는 노무현 전 대통령님 앞에서 크게 울었습니다.

꿈에서 깨어나 보니 제 눈가에 눈물이 많이 맺혀 있더군요. 저는 소망합니다. 제게 금지된 것들을.
catchmind May 30, 2017 @ 3:21pm 
................…………………………._¸„„„„_
…………………….…………...„--~*'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
류블리 May 25, 2017 @ 6:21am 
................…………………………._¸„„„„_
…………………….…………...„--~*'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"