Huy hiệu Holiday Sale 2013
Snow Globe 2013
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 29 Thg12, 2013 @ 6:46pm