Crasp! :D
Jonny Hendry
 
 
No trades please, I like my items as they are.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 4 giờ, 39 phút trước
Links!
ETF2L [etf2l.org]
teamfortressTV [www.teamfortress.tv]
Get into Comp TF2 [playcomp.tf]
Competitive TF2 Wiki [comp.tf]
/r/truetf2
@craspybacon